Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

Anna Filipecka

tel: 22 465 96 26

tłumacze przysięgli w Hiszpanii

Tłumacze przysięgli w HiszpaniiOsoba, która chce w Polsce wykonywać zawód tłumacza przysięgłego ma przed sobą długą, żmudną i ciężką pracę. Wymogi, jakie musi spełnić pretendent ubiegający się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego określa odpowiednia ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego, oczywiście późniejsze zmiany w jej obrębie są równie ważne i wiążące.

Osoba, która chce pracować w tym zawodzie musi:
  1. być obywatelem: Polski lub jednego z krajów Unii Europejskiej lub EFTA (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu)
  2. mieć "czyste konto", to znaczy być osobą niekaraną za przestępstwa gospodarcze i skarbowe, posiadać pełnię praw obywatelskich i zdolności prawnych
  3. ukończyć studia drugiego stopnia (magisterskie) na studiach filologicznych konkretnego języka lub studia magisterskie na innych kierunku, w takim przypadku jednak konieczne jest zaliczenie studiów podyplomowych tłumaczeniowych w zakresie konkretnego języka obcego
  4. zdać egzamin państwowy ustny (z tłumaczenia z języka polskiego na obcy i odwrotnie) i pisemny (z tłumaczenia z języka polskiego na język obcy); potwierdzeniem jest dyplom wydawany przez Ministra Sprawiedliwości
  5. złożyć ślubowanie i uzyskać wpis do rejestru tłumaczy przysięgłych

W Hiszpanii istnieje funkcja, obok tłumacza przysięgłego, również tłumacza akredytowanego. Tytuł tłumacza akredytowanego jest legalizowany przez urzędnika konsularnego a nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych. Tłumacz akredytowany to taki, który zyskał uprawnienia administracyjne.

Natomiast, aby móc w Hiszpanii pracować jako tłumacz przysięgły trzeba spełnić podobne warunki, jak określone w prawie polskim. To znaczy: posiadać obywatelstwo hiszpańskie lub być obywatelem jednego z państw UE. Trzeba posiadać wykształcenie wyższe tłumaczeniowe zdobyte w Hiszpanii albo nostryfikowany w Hiszpanii dyplom. Trzeba również zdać trudny i złożony egzamin państwowy, jednak organem czuwającym nad tym egzaminem nie jest odpowiednik Ministerstwa Sprawiedliwości lecz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación). Jego koszt to około 36 euro i odbywa się w Urzędzie Tłumaczenia z Języków Obcych (Oficina de Interpretación de Lenguas). Również wykaz działających tłumaczy przysięgłych prowadzony jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy.


Logo MIW - tłumaczenia
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.